Missie en visie

De Kleine Kapitein is een openbare school: een school die open staat voor iedereen.
Wij maken geen onderscheid naar godsdienst of levensovertuiging. Op onze school staat de ontmoeting tussen verschillende mensen centraal. De communicatie en samenwerking met ouders vinden wij belangrijk en is open en laagdrempelig zijn. De verschillen tussen kinderen en ouders in uiterlijk, opvattingen en levensbeschouwing gebruiken wij als uitgangspunt voor ons onderwijs. Zo leren kinderen met en over elkaar, met respect voor verschillen. De school wordt dan een samenleving in het klein waar leerlingen leren om te gaan met belangrijke waarden zoals tolerantie, respect en onderlinge acceptatie.
De school heeft een opvoedende taak die gericht is op de totale persoonlijkheidsvorming. Onderwijs geven gaat dan ook verder dan het aanleren van vaardigheden als rekenen, lezen en schrijven.

De volgende zes uitgangspunten zijn tot speerpunt gemaakt van ons beleid voor de komende jaren:
1. kinderen en leraren moeten zich veilig voelen op de Kleine Kapitein
2. de creatieve en sociaal emotionele ontwikkeling krijgen veel aandacht, zowel bij kinderen als bij het team
3. de leerlingen maken kennis met een breed vormings- en onderwijsaanbod
4. er heerst op school een prima werkklimaat onder de collega’s
5. in het onderwijs op de Kleine Kapitein is aandacht voor relatie, competentie en autonomie
6. de schoolorganisatie en zorgverbreding zijn goed geregeld.

Bij bovenstaande Visie, Missie en uitgangspunten werken wij altijd vanuit de 3 B’s:
Betrokkenheid – Betekenis – Bedoelingen. Deze 3 woorden staan centraal in alles wat wij doen.

Volg ons via:

Contact

Ziezo